Услуги

 • Планиране – първоначално проучване на развитието и нагласите на пазара на недвижими имоти, избор на локация в райони с висок потенциал за развитие и за възвръщаемост на инвестициите;
 • Проектиране – създаване на проекти на сгради и комплекси с максимално ефективно разпределение и усвояване на жилищните пространства, осигуряване на всички необходими удобства за живеене, уют, спокойствие и сигурност за бъдещите собственици;
 • Управление на строителния процес – при спазване на изискванията за качествени строителни дейности, използване на материали и технологии по най-новите тенденции на пазара и стриктно следване на заложените параметри на съответния проект;
 • Продажба на недвижими имоти – продажбата на апартаменти, паркоместа и гаражи в нашите обекти и обектите на нашите партньори се реализира ексклузивно, единствено и само от KULINSKI INVEST, без комисиона от купувача, без посредник и директно от инвеститор;
 • Договаряне на преференциални условия за нашите клиенти – с водещи банки и при самоучастие между 10 и 20% от продажната цена на недвижимия имот.

Инвестирайки средства и труд, ние винаги се придържаме строго към една основна цел – реализация на проекти, които отговарят на следните критерии:

 • Стилна визия;
 • Издържана архитектура;
 • Атрактивна локация;
 • Конкурентна цена;
 • Отлично качество;
 • Висок инвестиционен потенциал.

Защото вярваме, че само така можем да отговорим на потребностите на нашите клиенти и да предлагаме недвижими имоти, които следват актуалните тенденции на пазара.

Ако искате да закупите недвижим имот за собствено ползване или с цел инвестиции KULINSKIINVEST е вашият партньор. Продажбата на апартаменти, гаражи и паркоместа в нашите обекти или обектите на нашите партньори се осъществява ексклузивно и само от нас, без посредник и без комисиона от купувача, директно от инвеститор.

Ето и кои са основните стъпки при работата ни с всеки наш клиент:

 • Нашите консултанти отговарят на запитвания по телефон, мейл или на място в нашия офис;
 • Запознаваме с детайли всеки, който прояви интерес към недвижим имот – апартамент, паркомясто , гараж в жилищните сгради или комплекси, предлагани от нас;
 • Осъществяваме оглед заедно с потенциалния клиент;
 • Организираме среща с представител на компанията, на проектанта или с наш дизайнер, ако това е необходимо и при желание от страна на клиента, за довършителни работи или други въпроси, свързани с недвижимия имот;
 • При избор на апартамент, паркомясто, гараж съответният недвижим имот може да бъде „резервиран“ без депозит в рамките на до 2 дена;
 • След този срок наш консултант се свързва с клиента за подписване на депозитно споразумение в случай на потвърждение;
 • При сделка, която ще се извърши не със собствени средства изцяло, а с жилищен кредит, нашите консултанти започват комуникация с банката за изготвяне на съответния погасителен план и на пълния пакет с документи за покупко-продажба. При необходимост се организира и среща на представител на банката с клиента;
 • Клиентът осигурява необходимите, изискуеми от финансовата институция, документи;
 • Консултантите на KULINSKI INVEST подготвят предварителния договор за покупко-продажба, който заедно с пълния пакет документи по сделката се предоставят на клиента за разглеждане и предложения за корекции от него или негов адвокат;
 • След финализиране на договора се насрочва дата за неговото подписване;
 • След този етап сделката преминава към т.нар. after sales програма, където консултант на KULINSKI INVEST предоставя индивидуална грижа на клиента до момента на завършване и предаване на обекта или съответния закупен недвижим имот.

За своите бъдещи клиенти и собственици на недвижим имот в жилищните сгради и комплекси KULINSKI INVEST договаря с водещи банки преференциални параметри на жилищно кредитиране. Условието за кандидатстване за такова финансиране е самоучастие на клиента в размер от 10 до 20% от цената на съответния имот.

В случай, че имате възможност да участвате със собствени средства в този размер в началния етап на покупко-продажба, избрали сте предпочитано жилище и желаете да кандидатствате за преференциално банково финансиране, трябва да имате предвид следните основни изисквания на финансиращата институция към кредитополучателя:

 • Да бъде пълнолетно и дееспособно лице на възраст до 65 г.;
 • Да е с доказана платежоспособност;
 • Да е с постоянно местоживеене в Република България;
 • Да няма неизплатени изискуеми държавни и общински вземания, което се декларира в искането за кредит.

Платежоспособността се определя на база обективни критерии, като:

 • Нетен средномесечен доход от трудови правоотношения за последните 6 месеца;
 • Средномесечен доход на база данъчна декларация след приспадане на данъчни и други задължения;
 • Доходи от наеми, пенсии и други;
 • Остатъчен доход от 200 лв. за всеки пълнолетен член и по 150 лв. за всеки непълнолетен член на семейството, а при едночленно семейство – 300 лв.

При недостатъчна платежоспособност на кредитоискателя може да се отчете и платежоспособността на съдлъжник, като изискванията към него са същите. При отпускане на преференциален кредит се сключва задължителна застраховка имот за размера на кредита, включваща определени рискове, като плащането на застрахователната премия не може да бъде разсрочено. Погасяването на кредита може да бъде както с месечни анюитетни вноски, така и с индивидуален погасителен план.

Необходимо е да предвидите време за подготовката на документи, които трябва да представите пред банката при кандидатстване за преференциално финансиране.

Една част от документите са по образец, като например:

 • Искане за ипотечен кредит;
 • Документ за месечно трудово възнаграждение, който да послужи само и единствено пред банката;
 • Съгласие на работодател за превеждане на работна заплата.

Други документи са:

 • За странични доходи;
 • Копие от нотариален акт на имота, който ще служи за обезпечение, разрешение за ползване и др.;
 • Предварителен договор за покупко-продажба;
 • Удостоверения за данъчна оценка с платени данъчни задължения за имот;
 • Удостоверение за семейно положение;
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения и др.

Таксите и комисионите са съгласно параметрите за преференциален ипотечен кредит или, в случаите, в които това е приложимо, съгласно тарифата на банката. Специално внимание обръщаме на таксата за предсрочно погасяване, която е в размер на 1% от предсрочно погасената сума, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

За да спестите време трябва да имате също така предвид, че има възможност банката да направи предварително одобрение за отпускане на кредит и към момента на кандидатстване в случай на непроменени обстоятелства кредитът ще Ви бъде отпуснат.

Интересуват ви нашите проекти ?